Pitokamu

Tietosuojaseloste

Laadittu 27.10.2018

Rekisterin nimi
Pitokamu Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Pitokamu Oy
2875442-9
Korpiniityntie 3
91100 Ii

050 313 8881
pitokamu@pitokamu.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö
Marja Jaara     040 481 9121

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
– Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
– Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
– Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen

Asiakasrekisterin tietoja käytetään tarjousten laadintaan ja laskutukseen sekä mielipidetutkimukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakasrekisteriin tallennettavat tiedot ovat yleensä: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei ole laillista perustetta.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus
Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa.
Sähköisesti tallennettuihin tietoihin on pääsy rajattu ja suojattu nykyaikaisten tietoturvaratkaisujen avulla.

Tietojen säilytysaika
Henkilörekisterit käydään läpi vuosittain ja ilman laillista perustetta tai asiakassuhdetta olevat tiedot poistetaan.

Profilointi
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty TAI rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta TAI henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden TAI käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista TAI rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus: Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.